Menu

Verbod op stookolieketels

10 jun Verbod op stookolieketels

Vlaams Parlementsleden Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en
Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) hebben een voorstel van decreet ingediend om een verbod op de vervanging of plaatsing van stookolieketels in te voeren vanaf januari 2022. Dit verbod geldt enkel als er een aardgasnet in de straat aanwezig is.

Zowel het Vlaams Regeerakkoord als het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) zetten beide in op het fors verminderen van de CO2-uitstoot in alle sectoren, waaronder dus ook de (niet)-residentiële gebouwensector.

Om dit te bewerkstelligen, dienen de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van decreet in waardoor het vanaf 1 januari 2022 niet langer mogelijk is om een stookolieketel te vervangen door een andere stookolieketel, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is. Het vervangen van individuele onderdelen van een bestaande verwarmingsinstallatie, zoals de branderkop, kan wel nog.

“Ondanks een dalende trend had stookolie in 2019 nog steeds een aandeel van 35 procent in de broeikasgasemissies van de residentiële en niet-residentiële gebouwensector en een aandeel van 10 procent in de totale niet-ETS[1]  broeikasgasemissies in Vlaanderen. Een uitfasering van stookolieketels kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren tot de Vlaamse niet-ETS reductiedoelstelling op korte (2030) en lange (2050) termijn”, aldus de indieners van het voorstel.

Zelfs zonder een aardgasnet in de straat zijn er ondertussen voldoende alternatieven die zowel technologisch als financieel haalbaar zijn om nu definitief deze stap te zetten; houtpellets, maar vooral klimaatvriendelijke of hybride warmtepompen.

Dit decreet vertrekt nu voor advies naar de Raad van State alsook de privacycommissie en wordt aangemeld bij Europa.

Controle, handhaving en sancties

De effectiviteit van deze maatregel valt en staat natuurlijk met de controle en handhaving ervan. Wat de controle betreft, voorziet dit decreet in de uitbouw van een databank energieproductie, opdat er meer zicht is op de gebruikte hoofdverwarming per gebouw. Inzake handhaving voorziet dit decreet dat, wanneer het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) vaststelt dat er in een residentieel of
niet-residentieel gebouw toch een stookolieketel werd geplaatst of vervangen, er een administratieve geldboete kan worden opgelegd van 3.000 euro, vermeerderd met 2.000 euro per individuele wooneenheid in het gebouw.

Stookoliefonds

De meerderheidspartijen herhalen ook de noodzaak om snel een stookoliefonds op te richten. In 2019 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de gewesten, de federale staat en de stookoliesector over de oprichting van zo’n fonds. Dit moet dienen om kosten gelinkt aan bodemverontreiniging door een lek in een stookolietank te bekostigen. Twee jaar na deze overeenkomst is het fonds echter nog steeds niet in werking getreden. Dit terwijl er al bijna 1.500 dossiers zijn aangemeld en elke dag tijdsverlies meer milieuschade kan betekenen. Bovendien is er zowat 120 miljoen euro vanuit het BOFAS-fonds ter beschikking om mee aan de slag te gaan. Er is geen tijd te verliezen.

“We vragen aan de sector om hun verantwoordelijkheid op te nemen, zowel in het belang van de gedupeerden als in het belang van het milieu. Hoe sneller dit fonds het licht ziet, hoe sneller we de bodemverontreiniging kunnen aanpakken en de gedupeerden kunnen voorzien van financiële steun”, concluderen de indieners.

[1] Emissions Trading System