Menu

Voorstel van decreet garandeert rechtszekerheid windturbines

16 jul Voorstel van decreet garandeert rechtszekerheid windturbines

Op termijn nood aan nieuwe normen

Het Europees Hof van Justitie oordeelde begin deze maand dat Vlaanderen moet onderzoeken of de regels rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder de gezondheid van de omwonenden voldoende beschermen. Om hierop een antwoord te bieden, keurde het Vlaams Parlement vandaag een voorstel van decreet goed, waarmee rechtszekerheid wordt geboden voor zowel vroegere, huidige als toekomstige windturbines. “We zijn het er allemaal over eens dat het aandeel hernieuwbare energie moet stijgen en dat windenergie daar deel van uitmaakt. Duidelijke regels blijven nodig om een stabiel draagvlak te creëren bij de omwonenden. Anderzijds moeten we ook zorgen voor de nodige rechtszekerheid van windmolenexploitanten”, aldus indieners Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).

De uitspraak van het Europees Hof kwam er nadat een aantal buurtbewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapte tegen een vergunning voor vijf windturbines langs de E40 in Nevele. Door de uitspraak bestond het risico dat bestaande, reeds operationele, windmolens zouden moeten worden stilgelegd en dat er geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd. De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde daarom woensdagavond een voorstel van decreet goed over windmolens in Vlaanderen.

“Door het decreet kunnen de komende 3 jaar nog windturbines vergund worden op basis van het huidige regelgevend kader. Wat toekomstige rechtszekerheid betreft, moet er werk worden gemaakt van nieuwe normen rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder”, stelt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). “Het is belangrijk dat deze nieuwe normen rekening houden met de nieuwste technologieën inzake windmolens en het feit dat deze steeds groter worden. Zo kan het huidige kader van geluidsnormering slechts de geluidsimpact berekenen van turbines die maximaal 64 m hoog zijn. Vandaag zijn dat dwergen in het landschap van turbines tot 225 m hoogte. Die moeten we dus aanpassen. Verder moeten we ons laten inspireren door regelgeving in andere landen.”

“Dit decreet biedt rechtszekerheid, maar het is vooral een overgangsmaatregel. Het is belangrijk dat die zo kort mogelijk nodig is. De opmaak van een nieuw regelgevend kader is een prioriteit voor de Vlaamse Regering. Voor ons is het belangrijk dat dit op een participatieve manier gebeurt; de nieuwe normen moeten een breed draagvlak hebben, zowel bij de sector, bij de lokale besturen als bij de brede bevolking”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

“Het is belangrijk dat we heldere regels hebben die duidelijk maken waar er windturbines kunnen komen met respect voor de omgeving en de omwonenden. Dat geeft zowel investeerders als buurtbewoners zekerheid en vergroot ook het broodnodige draagvlak voor hernieuwbare energie. In afwachting van deze nieuwe regels zorgt dit decreet ervoor dat er geen lacune komt tussen oude en nieuwe regels en er dus een periode zou zijn waarin bestaande windmolens of nieuwe projecten stilgelegd moeten worden”, vult Vlaams fractieleider voor Open Vld, Willem-Frederik Schiltz, aan.

Processing…
Success! You're on the list.